خبرگزاری کرمان امین
پایگاه خبری اجتماعی و فرهنگی

فرهنگی و اجتماعی

یک قتل آموزشی

شاید نجفی رازهایی داشته که ترجیح داده بمیرد و بمیراند اما آن رازها مگو باقی بماند؛ رازهایی که لابد در صورت فاش شدن،…

دوتی بگیریم؟!

شما شاید گمان کنید ازتان گذشته است و دیگر ماجرای اعتیادتان حل شدنی نیست؛ اما حداقل قبحش را برای جوانتان نریزید. نه…

تَبِ طب سنتی

دعوای طب سنتی و پزشکی مدرن این روزها شدیداً مردم را درگیر کرده است: سرما که می‌خوریم شلغم بخوریم یا آموکسی‌سیلین؟!…