خبرگزاری کرمان امین
پایگاه خبری اجتماعی و فرهنگی

خبر اول

جانِ پدر کجاستی

کرمان امین - محسن قائمی؛ دکتر شفیعی کدکنی در کتاب «موسیقی شعر» خاطره‌ای از یکی از دوستانش تعریف می‌کند (که به گمانم آن دوست، استادم دکتر محمد غفرانی جهرمی بوده است) می‌نویسد: «در سفری به افغانستان، دو دختر فقیر که ما «خارجیان» را دیدند، به…

برگزیده ها

دلال شو عزیز!

در این مطلب، موقعیت‌هایی ترسیم شده است که آن‌ها، هیچکدام کاملاً ساختة ذهن من نیستند. آن‌ها برپایة تجربه‌های واقعی…

ویژه بردسیر

اینستاگرام

خبرهای خوب

عکس روز

تازه ها

عکس روز