خبرگزاری کرمان امین
پایگاه خبری اجتماعی و فرهنگی

برگزیده ها

کاظم در تیفون

کرمان امین – محسن قائمی؛ تیفون نمایشی است که تا هشت اردیبهشت هر شب ساعت هفت در سال مجموعه تئاتر شهر کرمان به صحنه…