خبرگزاری کرمان امین
پایگاه خبری اجتماعی و فرهنگی

اقتصادی و سیاسی

به کی رأی می‌دهی؟

اگر دنبال مملکتی خوب هستیم که همة قشرها بتوانند در آن با آرامش زندگی کنند، باید کسی را پیدا کنیم که بتواند به این…