خبرگزاری کرمان امین
پایگاه خبری اجتماعی و فرهنگی

اقتصادی و سیاسی

دویست و ۵۰

در یکی از حملات تروریستی سال گذشته، طی انفجاری در بغداد 250 نفر عراقی کشته شدند. 250 نفر انسان در یک روز و در یک…