خبرگزاری کرمان امین
پایگاه خبری اجتماعی و فرهنگی
آرشیو ماهانه

اردیبهشت ۱۳۹۹

چند و چون پایتخت شش

پایتخت آینة دروغگوی ما نبود که از او بپرسیم کی از همه قشنگ‌تره و او جواب بدهد بدون شک مردم غیور و همیشه در صحنة…